Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w
postepowaniu nr 9.1.2-9/2022/ŚŚ dla części 1 i
2 oraz unieważnieniu postępowania w części 3

Dotyczy zamówienia publicznego pn. „Dostawa materiałów plastycznych, piśmienniczych eksploatacyjnych, oraz środków czystości i artykułów higienicznych w ramach projektu pn. „Świetlica środowiskowo-profilaktyczna wraz z filiami w Gminie Wilczyce”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (RPOWŚ 2014-2020). Oś Priorytetowa IX. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty i unieważnienie (PDF)

 

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2022-07-28 13:59:50.
Data wprowadzenia: 2022-07-28 13:59:50
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat
« powrót