Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w
postepowaniu nr 9.2.1-10/2022/ŚŚ

Dotyczy zamówienia publicznego pn. „Dostawa materiałów plastycznych, piśmienniczych eksploatacyjnych, oraz środków czystości i artykułów higienicznych w ramach projektu pn. „Świetlica środowiskowo-profilaktyczna wraz z filiami w Gminie Wilczyce”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (RPOWŚ 2014-2020). Oś Priorytetowa IX. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.


 


Do pobrania:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF)

 

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2022-08-10 14:02:54 | Data modyfikacji: 2022-08-10 14:04:14.
Data wprowadzenia: 2022-08-10 14:02:54
Data modyfikacji: 2022-08-10 14:04:14
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat
« powrót