Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w
postepowaniu nr 9.2.1-11/2022/ŚŚ

Dotyczy zamówienia publicznego pn. Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych na potrzeby projektu pn. „Świetlica środowiskowo-profilaktyczna wraz z filiami w Gminie Wilczyce”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (RPOWŚ 2014-2020). Oś Priorytetowa IX. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.


 


do pobrania:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF)

 

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2022-08-16 13:57:32.
Data wprowadzenia: 2022-08-16 13:57:32
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat
« powrót