Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w
postepowaniu nr 9.2.1-12/2022/ŚŚ Dotyczy
zamówienia publicznego pn. Sukcesywna dostawa
artykułów spożywczych na potrzeby projektu pn.
„Świetlica środowiskowo-profilaktyczna wraz z
filiami w Gminie Wilczyce”

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (RPOWŚ 2014-2020). Oś Priorytetowa IX. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.


do pobrania:

 Informacja o wyborze naj korzystniejszej oferty (PDF)

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2022-10-12 08:40:44.
Data wprowadzenia: 2022-10-12 08:40:44
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat
« powrót