Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w
postepowaniu nr 9.1.2-15/2022/ŚŚ Dotyczy
zamówienia publicznego pn. „Dostawa dywanu w
ramach projektu pn. „Świetlica
środowiskowo-profilaktyczna wraz z filiami w
Gminie Wilczyce”

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (RPOWŚ 2014-2020). Oś Priorytetowa IX. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.


 


do pobrania:

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF)

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2022-12-16 10:38:28 | Data modyfikacji: 2022-12-16 10:39:26.
Data wprowadzenia: 2022-12-16 10:38:28
Data modyfikacji: 2022-12-16 10:39:26
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat
« powrót