Wójt Gminy Wilczyce ogłasza konkurs otwarty
ofert na realizację zadania publicznego w
zakresie wspierania i upowszechniania kultury
fizycznej w 2021 roku w dziedzinie kolarstwo

Wilczyce, dn. 17.03.2021 r.

Ogłoszenie

                       Na podstawie art. 11 ust. 2  i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXIII/164/2020 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Wilczyce z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok

Wójt Gminy Wilczyce ogłasza

konkurs otwarty ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania

i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 roku w dziedzinie kolarstwo

 

  1. Rodzaj zadania:

    Realizowanie zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej  w dziedzinie kolarstwo poprzez:

  1) realizacje programów szkolenia sportowego,

  2) udział w zawodach sportowych,

  3) organizację wyścigu kolarskiego na terenie gminy Wilczyce,

  4) zakup i konserwacja sprzętu sportowego.

 

  1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

      Planowana wysokość środków publicznych na realizację zadania wynosi 30 000,00 zł

  1. Zasady przyznawania dotacji.
    1. Do otwartego konkursu ofert mogą przystąpić organizacje pozarządowe i podmioty,  o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm. ) prowadzące działalność na terenie Gminy Wilczyce.

2. Warunkiem przyjęcia i rozpatrzenia oferty jest złożenie następujących dokumentów:

1) oferty podmiotu o przyznanie dotacji sporządzonej według wzoru oferty stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057),

2) kopii aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru  lub ewidencji,

3) potwierdzonej za zgodność z oryginałem kserokopii aktualnego statutu podmiotu.

3. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowo wypełnione, złożone na obowiązującym formularzu w terminie określonym w pkt. V .

4. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji w wysokości wnioskowanej. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie.

5. Podmioty wyłonione w konkursie, przyjmują zlecenie realizacji zadania publicznego w formie wsparcia lub powierzenia i zobowiązują się do jego wykonania w zakresie i na zasadach określonych w umowie, a Wójt Gminy Wilczyce zobowiązuje się do przekazania na realizację zadania dotacji celowej na podstawie przedmiotowej umowy.

6. Z dotacji mogą być finansowane wyłącznie koszty, które:

    - są niezbędne do realizacji zadania,

    - są uwzględnione w kosztorysie realizacji zadania,

    - zostały poniesione w okresie realizacji zadania i są spójne z harmonogramem,

    - są udokumentowane dowodami księgowymi.

 

IV. Termin i warunki realizacji zadania.

1. Realizacją są objęte zadania wykonywane od dnia podpisania umowy do dnia  31 grudnia 2021 r.

2. Szczegółowe warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie o przyznaniu dotacji.

 

V. Termin składania ofert.

  Oferty należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy Wilczyce pok. nr 1 lub pocztą na adres Urzędu w nieprzekraczalnym  terminie do dnia 8 kwietnia 2021 r.. Oferty wraz z załącznikami należy składać w opisanych kopertach: nazwa i adres oferenta, nazwa zadania publicznego wskazanego w ogłoszeniu.

 

VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty.

  1. Złożone oferty podlegają ocenie formalnej i merytorycznej przez Komisję Konkursową, powołaną zarządzeniem przez Wójta Gminy Wilczyce:

    1) kryteria formalne: wypełnienie wszystkich punktów formularza, złożenie w terminie,  złożenie we właściwy sposób, na właściwym formularzu, przez podmiot uprawniony, z wymaganymi załącznikami, zgodność zadania z działalnością statutową oferenta,  podpisana przez upoważnione osoby;

    2) kryteria merytoryczne: możliwość realizacji zadania publicznego (rzetelność i realność przedstawionego harmonogramu prac), kalkulacja kosztów realizacji zadania (efektywność, oszczędność, rzetelność, poprawność, kompletność, zasadność wydatkowania środków), jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizować zadanie, udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania, wkład rzeczowy i osobowy, realizacja zleconych zadań publicznych w latach poprzednich (rzetelność, terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych środków).

  2. Komisja Konkursowa przedstawia Wójtowi Gminy Wilczyce rekomendacje co do wyboru   oferty,  w terminie do 7 dni od dnia upływu terminu składania ofert, w formie protokołu.

  3. Decyzje o wyborze oferty i o udzieleniu dotacji ostatecznie podejmuje Wójt Gminy  Wilczyce,   w terminie do 7 dni od daty otrzymania protokołu z prac komisji.

   4.  Podmioty składające ofertę zostaną powiadomione pisemnie o podjętej decyzji.

   5.  Informacja o wynikach konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Gminy Wilczyce, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.

  6. Od decyzji Wójta Gminy w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu   odwołania.

 

VII. Zrealizowane przez Gminę Wilczyce w 2020 r. zadanie publiczne tego samego  rodzaju.

W 2020 r. gmina nie realizowała zdania publicznego z zakresu kultury fizycznej w dziedzinie kolarstwo.

                                                              

                                                                                                                      Wójt

                                                                                                             Robert Paluch

 

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2021-03-17 14:31:59.
Data wprowadzenia: 2021-03-17 14:31:59
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat
« powrót