Wójt Gminy Wilczyce ogłasza drugi pisemny
przetarg nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości gruntowej o pow. 0,0196 ha
oznaczonej w ewidencji gruntów nr 746/1 obręb
Wilczyce, wpisanej do KI1S/00059290/0.

 


Wójt Gminy Wilczyce ogłasza drugi pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej o pow. 0,0196 ha oznaczonej w ewidencji gruntów nr 746/1 obręb Wilczyce, wpisanej do KI1S/00059290/0.


 


Cena wywoławcza nieruchomości wynosi brutto - 3900,00 zł. Cena wywoławcza zawiera podatek VAT.


Nieruchomość położona w centrum wsi, przy drodze bocznej. Teren płaski, nieco wyższy poziom wód gruntowych. W sąsiedztwie zabudowa zagrodowa i mieszkaniowa zlokalizowana wzdłuż drogi, grunty rolne.


Nieruchomości w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wilczyce znajdują się w konturze o symbolu RM– „tereny zabudowy zagrodowej”


Nieruchomość nie jest obciążona oraz nie posiada żadnych zobowiązań.


Cześć jawna przetargu odbędzie się 16 lipca 2021 o godz. 10.00 siedzibie Urzędu Gminy Wilczyce w Sali Narad (parter).


Wadium w formie pieniężnej w wysokości 390,00 zł należy wpłacić do 14.07.2021 r. na konto Urzędu Gminy Wilczyce w Banku Spółdzielczym w Sandomierzu o/Wilczyce nr 81 9429 0004 2001 0090 0296 0004. Za datę wpłaty wadium przyjmuje się datę wpływu środków pieniężnych na ww. rachunek bankowy.


Oferty na zakup nieruchomości należy składać w formie pisemnej w zaklejonych kopertach z napisem: „II Przetarg nieograniczony - Wilczyce 746/1” w terminie do dnia 14.07.2021 r. w Sekretariacie Urzędu Gminy.


Oferta powinna zawierać:


1)imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot;


2)datę sporządzenia oferty;


3)oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;


4)oferowaną cenę i sposób jej zapłaty;


5)dowód wpłacenia wadium.


Wadium wpłacone przez oferenta, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości zaś pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone najpóźniej 3 dni po jego zakończeniu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się, bez usprawiedliwienia w wyznaczonym terminie i miejscu w celu podpisania umowy kupna-sprzedaży, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Cenę osiągniętą w przetargu, pomniejszoną o wadium wpłacone w pieniądzu, powinny zostać zaksięgowane na konto Urzędu Gminy w Wilczycach w Banku Spółdzielczym w Sandomierzu o/Wilczyce nr 81 9429 0004 2001 0090 0296 0004, najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej


Wójt Gminy zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybierania którejkolwiek z ofert.


W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne. Koszty spisania aktu notarialnego ponosi nabywca.


Szczegółowe warunki w przedmiocie sprzedaży nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Wilczyce, Wilczyce 174 pok. nr 7, tel. (015) 8377275 Ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej
target=_new>http://bip.wilczyce.pl/ 

 

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2021-06-28 07:13:42 | Data modyfikacji: 2021-06-28 07:14:20.
Data wprowadzenia: 2021-06-28 07:13:42
Data modyfikacji: 2021-06-28 07:14:20
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat
« powrót