Rozpoczęcie konsultacji społecznych na temat
Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego
Sandomierz

Ogłoszenie
Wójta Gminy Wilczyce z dnia 05 września 2022 r.
o rozpoczęciu konsultacji społecznych na temat Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Sandomierz

Podstawa prawna konsultacji

1) Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.);
2) Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2021 r. poz. 1057);

3) POROZUMIENIE z dnia 6 września 2021r. określające zasady współpracy jednostek samorządu terytorialnego w celu przygotowania i wdrażania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Sandomierz na lata 2021-2030;

4) Zarządzenie nr 56/2022 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 02.09.2022 r.

 

Przedmiot konsultacji

Przedmiotem konsultacji jest uzyskanie opinii mieszkańców/podmiotów w sprawie projektu Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Sandomierz obejmującego Gminy Sandomierz, Obrazów, Dwikozy, Samborzec oraz Wilczyce.

Konsultacje skierowane są w szczególności do mieszkańców Gminy Wilczyce, mieszkańców sąsiednich gmin i ich związków, lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych  oraz regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

 

Termin i miejsce przeprowadzenia konsultacji
Konsultacje przeprowadza się w dniach od 05 sierpnia 2022 r. do 9 października 2022 r.

 

Ogłoszenie zostaje umieszczone:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Wilczycach
2) na stronie internetowej Gminy Wilczyce
3) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Wilczycach

 

Forma konsultacji
Konsultacje przeprowadza się w formie zebrania opinii, uwag i propozycji drogą korespondencyjną tradycyjną lub elektroniczną.

Wszelkie uwagi można zgłaszać na wypełnionym formularzu konsultacyjnym:
1) drogą korespondencyjną tradycyjną na adres Urzędu Gminy Wilczyce, Wilczyce 174, 27-612 Wilczyce;

2) elektronicznie na adres inwestycje@wilczyce.pl  do dnia 9 października 2022 r.

3)osobiście w Urzędzie Gminy, pokój nr 9 lub 10

4) w trakcie spotkania otwartego umożliwiającego omówienie założeń dokumentu, a także przedstawienie uwag, opinii i propozycji. O terminie spotkania Wójt Gminy Wilczyce poinformuje na stronie internetowej UG Wilczyce oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.

 

Informacje o przeprowadzonych konsultacjach

Zgodnie z art. 6 ust. 6 Ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju w terminie 30 dni po zakończeniu niniejszych konsultacji opracowane zostanie sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji, zawierające dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia oraz omówienie ich przebiegu, w tym ustosunkowanie się do wniesionych uwag wraz z uzasadnieniem. Sprawozdanie opublikowane będzie na oficjalnej stronie internetowej Gminy Wilczyce www.wilczyce.pl oraz na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej bip.wilczyce.pl.

 

Formularz konsultacyjny

Projekt Strategii MOF Sandomierz

Zarządzenie nr 56/2022 Wójta Gminy Wilczyce

 

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2022-09-05 14:15:49 | Data modyfikacji: 2022-09-05 14:59:10.
Data wprowadzenia: 2022-09-05 14:15:49
Data modyfikacji: 2022-09-05 14:59:10
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat
« powrót