Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej dot. zamówienia pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych (wewnętrznej) w miejscowości Wilczyce na odcinku od km 0+000 do km 0+310 (dz. nr ew. 167 obręb Wilczyce)” (PDF)

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2020-10-12 15:57:37.
 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. zamówienia pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Wilczyce w systemie "zaprojektuj i wybuduj" - etap II, znak: ZP.271.5.2020 (PDF)

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2020-06-16 13:23:22.
 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej dot. zadania pn. "Usługi dowozu dla uczestników Dziennego Klubu Seniora w Wilczycach w ramach realizacji Projektu pn. „RAZEM dla dobra SENIORÓW – program wsparcia osób niesamodzielnych w Gminie Wilczyce" znak ZP.271.6.2020

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2020-06-09 14:47:44.
 Ogłoszenie o unieważnieniu zapytania ofertowego dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty wymienionej wart. 4 pkt 8 ustawy Pzp. Numer sprawy: IP.4.2020, Nazwa zadania: "Wykonanie, dostawa i montaż kontenera socjalno-bytowego w miejscowości Dacharzów".

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2020-06-02 09:42:08.
 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. zamówienia pn. „Adaptacja budynku użyteczności publicznej, remont budynku świetlicy oraz budowa ogólnodostępnego skweru publicznego w ramach projektu pn. „RAZEM dla dobra Seniorów – program wsparcia osób niesamodzielnych w Gminie Wilczyce”, numer postępowania: ZP.271.4.2020 (PDF)

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2020-05-31 23:10:33.
 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. zamówienia pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Wilczyce w systemie "zaprojektuj i wybuduj" - etap II, znak: ZP.271.3.2020 (PDF)

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2020-04-17 13:28:12.
 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania pn. „Adaptacja budynku użyteczności publicznej, remont budynku świetlicy oraz budowa ogólnodostępnego skweru publicznego w ramach projektu pn. „RAZEM dla dobra Seniorów – program wsparcia osób niesamodzielnych w Gminie Wilczyce”, numer postępowania: ZP.271.2.2020

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2020-03-20 11:08:27 | Data modyfikacji: 2020-03-20 11:28:42.
 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP.271.1.2020 Nazwa zadania: „Przebudowa parkingu i drogi dojazdowej przy Urzędzie Gminy w Wilczycach”

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2020-02-13 12:03:03 | Data modyfikacji: 2020-02-20 08:54:35.
Data wprowadzenia: 2020-02-13 12:03:03
Data modyfikacji: 2020-02-20 08:54:35
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat