UCHWAŁA NR XXIX/154/2009 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 1 grudnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2009 rok.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2010-03-18 12:43:20.
 Załącznik nr 1 do UCHWAŁA NR XXIX/154/2009 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 1 grudnia 2009 r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2010-03-18 12:44:14.
 Załącznik nr 2 do UCHWAŁA NR XXIX/154/2009 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 1 grudnia 2009 r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2010-03-18 12:44:37.
 Załącznik nr 3 do UCHWAŁA NR XXIX/154/2009 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 1 grudnia 2009 r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2010-03-18 12:44:53.
 Załącznik nr 4 do UCHWAŁA NR XXIX/154/2009 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 1 grudnia 2009 r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2010-03-18 12:45:05.
 UCHWAŁA NR XXIX/155/2009 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 1 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości na 2010 rok.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2010-03-18 12:45:49.
 UCHWAŁA NR XXIX/156/2009 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 1 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz jej poboru.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2010-03-18 12:46:14.
 UCHWAŁA NR XXIX/157/2009 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 1 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2010 roku i zwolnień z podatku na terenie Gminy Wilczyce

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2010-03-18 12:46:39.
 UCHWAŁA NR XXIX/158/2009 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 1 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wilczycach.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2010-03-18 12:47:03.
 UCHWAŁA NR XXIX/159/2009 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 1 grudnia 2009 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2010-03-18 12:48:11.
 UCHWAŁA NR XXIX/160/2009 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 1 grudnia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 rok.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2010-03-18 12:48:34.
 UCHWAŁA NR XXIX/161/2009 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 1 grudnia 2009 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2010-03-18 12:48:54.
 UCHWAŁA NR XXIX/162/2009 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 1 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Wilczyce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2010 roku.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2010-03-18 12:49:15.
 UCHWAŁA NR XXIX/163/2009 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 1 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wilczyce oraz ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Wilczyce i granic ich obwodów.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2010-03-18 12:49:38.
 UCHWAŁA NR XXIX/164/2009 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 1 grudnia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w formie darowizny.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2010-03-18 12:49:58.
 UCHWAŁA NR XXIX/165/2009 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 1 grudnia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2010-03-18 12:50:24.
 UCHWAŁA NR XXIX/166/2009 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 1 grudnia 2009 r. w sprawie przystąpienia do Projektu inwestycyjnego pod nazwą „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informatyzacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” i zabezpieczenia wkładu własnego.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2010-03-18 12:50:53.
 UCHWAŁA NR NR XXIX/167/2009 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 1 grudnia 2009 r. w sprawie przystąpienia do Projektu inwestycyjnego pod nazwą „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” i zabezpieczenia wkładu własnego.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2010-03-18 12:52:08.
 UCHWAŁA NR XXIX/168/2009 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 1 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2010-03-18 13:02:03.
 UCHWAŁA NR XXIX/169/ 2009 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 1 grudnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Radoszki na lata 2008-2015”.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2010-03-18 13:02:41.
 Załącznik nr 1 do UCHWAŁA NR XXIX/169/ 2009 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 1 grudnia 2009 r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2010-03-18 13:03:11.
 UCHWAŁA NR XXIX/170/2009 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 1 grudnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Wysiadłów na lata 2008-2015”.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2010-03-18 13:03:45.
 Załącznik nr 1 do UCHWAŁA NR XXIX/170/2009 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 1 grudnia 2009 r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2010-03-18 13:14:27.

Zobacz:
 sesja 23 .  sesja 24 .  sesja 25 .  sesja 26 .  sesja 27 .  sesja 28 .  sesja 29 .  sesja 30 . 
Data wprowadzenia: 2010-03-18 13:14:27
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat