Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W WILCZYCACH

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wilczycach została powołana Zarządzeniem nr 82/2010 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 23 grudnia 2010 roku na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. Z 2007 r., Nr 70, poz. 473 z późn. zm.).

Skład Komisji:

TERESA DYBIEC – przewodniczący
URSZULA MAZURKIEWICZ – z-ca przewodniczącego
ŁUKASZ NIEWIADOMSKI – sekretarz
BOŻENA ŚLEDŹ – członek
ANDRZEJ MAZUREK – członek
ZOFIA KWIETNIEWSKA – członek
PIOTR CZOSNEK– członek

Zadania Komisji:

1. Przestrzeganie zasad obrotu napojami alkoholowymi, w tym zasad wydawania i cofnięcia zezwoleń na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży.

2. Przeprowadzanie kontroli w punktach sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

3. Opiniowanie wniosków w sprawie wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

4. Opracowanie Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i przedłożenie do uchwalenia przez Radę Gminy.

5. Realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.
6. Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.

7. Podejmowanie interwencji oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego w związku z naruszeniem przepisów ustawy
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dotyczącym sprzedaży i zachęcaniu do spożywania napojów alkoholowych osobom niepełnoletnim.

8. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz sportowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych
i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży.

ci i młodzieży.

 

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2011-10-13 11:33:49 | Data modyfikacji: 2016-01-11 11:28:35.

Zobacz:
 Gminny Punkt Konsultacyjny .  Zespół Interdyscyplinarny . 
Data wprowadzenia: 2011-10-13 11:33:49
Data modyfikacji: 2016-01-11 11:28:35
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Wilczyce 174
27-612 Wilczyce
Kierownik jednostki
Robert Paluch
Kontakt:
Tel: (+48 15) 837-72-75, 837-72-32, 837-73-93
Fax: (+48 15) 837-72-36
e-mail: urzad@wilczyce.pl