Uchwała Nr XXVIII/174/2017 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie rezygnacji radnego z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Wilczyce

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2017-12-07 09:49:38.
 Uchwała Nr XXVIII/175/2017 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2017-2024

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2017-12-07 09:53:52 | Data modyfikacji: 2017-12-07 09:56:47.
 Uchwała Nr XXVIII/176/2017 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2017-12-07 10:01:55.
 Uchwała Nr XXVIII/177/2017 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Wilczyce dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, na zadania inne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, sposobu rozliczenia dotacji oraz sposobu kontroli wykonywania zdania.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2017-12-07 10:03:57 | Data modyfikacji: 2017-12-07 10:04:49.
 Uchwała Nr XXVIII/178/2017 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok podatkowy 2018 na obszarze Gminy Wilczyce

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2017-12-07 10:08:32.
 Uchwała Nr XXVIII/179/2017 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2018 roku na terenie Gminy Wilczyce

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2017-12-07 10:10:18.
 Uchwała Nr XXVIII/180/2017 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Wilczyce z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2017-12-07 10:13:46 | Data modyfikacji: 2017-12-07 10:15:05.
 Uchwała Nr XXVIII/181/2017 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2017-12-07 10:17:02.

Zobacz:
 sesja 22 .  sesja 23 .  sesja 24 .  sesja 25 .  sesja 26 .  sesja 27 .  sesja 28 .  sesja 29 . 
Data wprowadzenia: 2017-12-07 10:17:02
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat