Uchwała Nr XII/90/2019 Rady Gminy Wilczyce z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji z Funkcji Przewodniczącego Rady Gminy Wilczyce

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2019-12-18 08:25:40 | Data modyfikacji: 2019-12-18 08:26:46.
 Uchwała Nr XII/91/2019 Rady Gminy Wilczyce z dnia 25 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2019-2027 r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2019-12-18 08:16:54 | Data modyfikacji: 2019-12-18 08:19:37.
 Uchwała Nr XII/92/2019 Rady Gminy Wilczyce z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2019 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2019-12-18 08:21:51 | Data modyfikacji: 2019-12-18 08:22:44.
  Uchwała Nr XII/93/2019 Rady Gminy Wilczyce z dnia 25 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa istniejącej przepompowni na stację wodociągową wraz z wyposażeniem oraz modernizacją zbiornika wyrównawczego w m. Łukawa i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wilczyce"

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2019-12-18 08:30:30.
  Uchwała Nr XII/94/2019 Rady Gminy Wilczyce z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratora Rejonowego w Sandomierzu, ul. Koseły 22, 27-600 Sandomierz na uchwałę Rady Gminy Wilczyce Nr IV/36/2019 z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw wraz z odpowiedzią na skargę.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2019-12-18 08:34:38 | Data modyfikacji: 2019-12-18 08:35:07.
  Uchwała Nr XII/95/2019 Rady Gminy Wilczyce z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia - schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2019-12-18 08:57:29 | Data modyfikacji: 2019-12-18 08:57:57.
  Uchwała Nr XII/96/2019 Rady Gminy Wilczyce z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilczycach

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2019-12-18 08:59:53.
  Uchwała Nr XII/97/2019 Rady Gminy Wilczyce z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Wilczyce z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2019-12-18 09:03:28 | Data modyfikacji: 2019-12-18 09:04:04.
  Uchwała Nr XII/98/2019 Rady Gminy Wilczyce z dnia 25 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2019-12-18 09:06:11.
  Uchwała Nr XII/99/2019 Rady Gminy Wilczyce z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok podatkowy 2020 na obszarze Gminy Wilczyce

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2019-12-18 09:10:43.
 Uchwała Nr XII/100/2019 Rady Gminy Wilczyce z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2019-12-18 09:13:20.
  Uchwała Nr XII/101/2019 Rady Gminy Wilczyce z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2020 roku na terenie Gminy Wilczyce

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2019-12-18 09:15:11.

Zobacz:
 sesja 4 .  sesja 5 .  sesja 6 .  sesja 7 .  sesja 8 .  sesja 9 .  sesja 10 .  sesja 11 .  sesja 12 .  sesja 13 .  sesja 14 . 
Data wprowadzenia: 2019-12-18 09:15:11
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat